Nền tảng giao dịch tiền mã hóa ZB LOGO

__("用于提现和修改安全设置")

Sao chép
Gửi

Quét mã để thêm khóa riêng

Mẹo tử tế

1. Vui lòng cài đặt và mở Google Authenticator. Quét mã QR trên màn hình của bạn hoặc nhập khóa bí mật theo cách thủ công để nhận Mã xác thực gồm 6 chữ số của bạn.

2. Vui lòng nhập Mã xác thực mới vào ô nhập ở trên và hoàn tất quá trình xác thực.

3. Google Authenticator chưa được cài đặt? Nhấp vào bên dưới dành cho: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=vi&gl=US App Store: https: //apps.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605

Thêm chi tiết>