Nền tảng giao dịch tiền mã hóa ZB LOGO

Vay

Nhanh chóng cho vay số tiền mã hóa của bạn

Số tiền vay

--

--

Tỷ lệ cam kết ban đầu:

Số tiền cam kết

--

--

Có sẵn 0 --

Điều khoảnn vay

Lãi suất hàng giờ

Lãi phải trả

- --

Tỷ lệ cảnh báo cam kết

Tỷ lệ cam kết của thanh lý cưỡng bức

Mẹo tử tế

* Lãi suất khi vay thành công được tính theo giờ, từng giờ. Lưu ý, điều này không phụ thuộc vào việc liệu một giờ đã hoàn thành hay chưa

* Số tiền được vay sẽ tùy thuộc vào biến động giá thị trường theo thời gian thực.