Hợp đồng
Tỷ lệ Long/Short của những Tài khoản lớn
Giai đoạn
5Tối thiểu
5Tối thiểu 15Tối thiểu 30Tối thiểu 1Giờ 2Giờ 4Giờ 6Giờ 12Giờ 1Ngày
Hợp đồng
Tỷ lệ Long/Short của những Vị thế lớn
Giai đoạn
5Tối thiểu
5Tối thiểu 15Tối thiểu 30Tối thiểu 1Giờ 2Giờ 4Giờ 6Giờ 12Giờ 1Ngày